logo
img

Lover og regler

Arbeidsgiver og arbeidstaker har rettigheter og plikter ifølge lover og forskrifter. Når det gjelder retten til databriller på arbeidsgivers regning, og for å unngå misforståelser i tolkningen, er det laget henvisninger til de viktigste punktene i forskriftene, se under.

Arbeidsplassen

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. (Fastsatt av arbeidsdepartementet 6.des.2011 nr. 1356). Forskriftene ble sist endret ved endringsforskrift av 19. des. 2012 nr. 1372. Endringen trådte i kraft fra 1. januar 2013. Forskriften er tilgjengelig i sin helhet hos Lovdata.

Arbeidsplassbriller

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. (Fastsatt av arbeidsdepartementet 6.des.2011 nr. 1355). Endringen trådte i kraft fra 1. januar 2013. Forskriftene er tilgjengelig i sin helhet hos Lovdata.

Utdrag fra forskriften

§ 14-4.Undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm

Arbeidstakerne som jevnlig og som en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved dataskjerm, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendige kvalifikasjoner:

  • før de begynner arbeid ved dataskjermen,
  • om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter og
  • dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen.

Arbeidstakerne skal ha rett til undersøkelse hos øyespesialist dersom utfallet av undersøkelsen og prøvene nevnt i første ledd gjør det nødvendig.

Dersom utfallet av prøven eller undersøkelsen gjør det nødvendig, og dersom vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstakerne få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som egner seg for vedkommende arbeid.

Utgifter til spesielle synskorrigerende hjelpemidler skal dekkes av arbeidsgiver.

Definisjon databriller – Arbeidstilsynet, Kontroll og veiledning av arbeidsmiljøet
Databriller er et hjelpemiddel på arbeidsplassen for å forbedre synet til arbeidstakere som jevnlig eller i en betydelig del av sitt arbeid jobber ved dataskjerm. En databrille tilpasses individuelt til bruker og til brukssituasjoner/arbeidsplassen. Synsbehovet avgjør hvilken løsning som anbefales. I prinsippet finnes tre løsninger, en for kun nærarbeid, en for nær- og mellomavstand og en for dynamisk arbeid (gir godt syn i store deler av rommet). Disse kan anbefales når arbeidsoppgavene krever skarpt syn både på nært hold og på noe lenger avstand.

Vi vil presisere at såkalt standard progressive briller som egner seg til daglig bruk, IKKE kan defineres som databriller.

Arbeidsgiver har ikke plikt til å dekke utgifter til private briller/kontaktlinser.

Forskriften beskriver også følgende spørsmål:


På spørsmål vedr arbeidsgivers plikter, hvem loven omfattes av, det fysiske arbeidsmiljøet etc vil det komme klart frem i vedlagte dokument


 
bottom